Strona główna > Zastrzeżenia prawne

Właścicielem serwisu www.starting-business.pl jest BMME Radcowie Prawni Majkowski i Wspólnicy Sp. K. - spółka wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000410710.

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej www.starting-business.pl podlega zastrzeżeniom prawnym wskazanym poniżej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie niniejszych zastrzeżeń prawnych jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej www.starting-business.pl. Powiązane ze stroną wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na stronie internetowej www.starting-business.pl, stanowią własność administratora domeny www.starting-business.pl lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa administrator domeny www.starting-business.pl niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w dowolny sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem.

W zakresie polityki prywatności dane użytkownika udostępniane lub pobierane z uwagi na ustawienia serwera obsługującego stronę internetową  www.starting-business.pl w związku odwiedzinami na stronie www.starting-business.pl oraz kontaktem za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia strony www.starting-business.pl i administrowania nią. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

Materiały i opracowania dostępne na stronie internetowej www.starting-business.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. Wszelkie publikacje udostępnione na niniejszej stronie stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź ocenę wykładni przepisów prawa i nie mogą być uznane za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.

Zamieszone w zakresie strony www.starting-business.pl wszelkie opracowania, materiały, stanowiska i inne informacje stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

Korzystanie z zamieszczonych na stronie www.starting-business.pl materiałów wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takimi jak dozwolony użytek zgodnie z art. 25 ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmujący także instytucję cytatu dozwolonego.

Uprawnieni z tytułu praw autorskich utworów zamieszczanych na stronie www.starting-business.pl w przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie www.starting-business.pl zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła i autorstwa cytowanych utworów.